"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายอัครฤทธิ์ บำรุงสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ที่ได้รับรางวัล 1.ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง-วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น 2. ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง-วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น 3.รางวัลชมเชย-วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กชายอัครฤทธิ์ บำรุงสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ที่ได้รับรางวัล
1.ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง-วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น
2. ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง-วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น
3.รางวัลชมเชย-วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น
จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2567 จัดโดยสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ระดับ ประเทศ