"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงศุภัคชญา คำหวาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น จากการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กหญิงศุภัคชญา คำหวาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/12
ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
จากการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)