"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงปุณณ์ทิชานันท์ สุ่มมาตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น และ รางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กหญิงปุณณ์ทิชานันท์ สุ่มมาตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10
ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น และ รางวัลชมเชยวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
เมื่อวันที่ : 20 มค. 2567 จัดโดย : สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ระดับ : ประเทศ