"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชาย ภรัณพัชญ์ สักกะโต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับรางวัลรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กชาย ภรัณพัชญ์ สักกะโต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ที่ได้รับรางวัลรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น
จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567