"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธีธัช กาญจนวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 ได้รับรางวัล -ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น -ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น -ประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.)ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กชายธีธัช กาญจนวงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9
ได้รับรางวัล
-ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น
-ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น
-ประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.)ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)