"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธนกร เสาวพนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 12 ของประเทศ วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กชายธนกร เสาวพนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 12 ของประเทศ วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) จากสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
ประจำปี พ.ศ. 2566 สนามสอบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่