"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบความรู้เสริมปัญญา​

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภูมิรพี​ ดวงพรหม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน-วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

จากการทดสอบความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566 (online)

จัดโดย เสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567