"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายหลงหุ้ย ใต้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงินวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นจากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กชายหลงหุ้ย ใต้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงินวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นจากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
ประจำปีพ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567