"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปัณณทัต สิงห์เส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กชายปัณณทัต สิงห์เส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) ซึ่งจัดการสอบเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567