"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐฐศรัณฐ์ อนันชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น และรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กชายณัฐฐศรัณฐ์ อนันชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น และรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น
จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ
ระดับ : ประเทศ