"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายชวกร เมธาวิทยากรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาตอนต้นจากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ของแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กชายชวกร เมธาวิทยากรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาตอนต้นจากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
ซึ่งจัดการสอบเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567
รางวัลระดับประเทศ