"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีมนักเรียน PRC คว้ารางวัล Silver Award ระดับประเทศ กิจกรรมวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับกับ ทีมนักเรียน PRC  ที่ได้รับรางวัล Silver Award ระดับมัธยมศึกษา รางวัลระดับประเทศ  จากการร่วมกิจกรรมวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2567  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024  ( I – New Gen award 2024)  ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2567   ณ ศูนย์นิทรรศการและการประประชุมไบเทค บางนา   จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ผลงาน “การคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มอาการสมาธิสั้นเบื้องต้นโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการนับพฤติกรรมการเคลื่อนที่ในห้องเรียน”

ทีมนวัตกร
1. นายกัณฑ์อเนก ทีฆะสุข ม.5/3
2. นางสาวณชนก น้อยมั่น ม.5/3
3. นายจิรวัฒน์ ตันอุด ม.5/3

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.ขัติยา  ปิยะรังษี     อ.เฉลิมเกียรติ  เพ็ชรภู่