"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน งานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชญาดา จิระวรันธร และ เด็กหญิงภัคชนัญ อินทรีย์สังวร นักเรียนโปรแกรม CEP (Chinese Excellent Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีืี่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ จากการแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน งานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันพุธที่ 21 ก.พ. 67