"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน 7th SISB & BANGKOK GYMNASTICS INVITATIONAL 2024

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงมีณณพัส จิระธรรมนิตย์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12

ที่ได้รับรางวัล
– รางวัลเหรียญเงิน Group exercises Freehand รุ่นอายุ 11-13 ปี
– รางวัลเหรียญทองแดง Individual exercises Freehand รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี

จากการแข่งขัน 7th SISB & BANGKOK GYMNASTICS INVITATIONAL 2024

จัดโดย SISB (Singapore International School of Bangkok) ร่วมกับ Bangkok Gymnastics Thaila

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567
ณ Bangkok Gymnastics Club Bangkok Thailand