"The ultimate aim of education is the development of character"

ตัวแทนนักเรียนระดับปฐมวัย รายการแข่งขันชักคะเย่อ ประเภททีม 20 คน

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนระดับปฐมวัย รายการแข่งขันชักคะเย่อ ประเภททีม 20 คน รางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันกีฬาอนุบาลสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

1. เด็กชายชวกรณ์            ใจเฉพาะ           อนุบาล 3/1
2. เด็กชายรังสิมันห์          เรือนเมา           อนุบาล 3/1
3. เด็กชายณพรรต           มอญสร้อย        อนุบาล 3/3
4. เด็กชายปัณณวิชญ์      รัตน์ชัยศิลป์     อนุบาล 3/4
5. เด็กชายอภิวิชญ์           นันตา               อนุบาล 3/5
6. เด็กชายหมิง หยวน      ซู                     อนุบาล 3/5
7. เด็กชายบุญญาพัฒน์   ตามูล               อนุบาล 3/7
8. เด็กชายปุณณพัฒน์    มุณีกร               อนุบาล 3/10
9. เด็กชายกิตติกวิน        มณีเกี๋ยง           อนุบาล 3/11
10. เด็กชายเลิศพิสิฐ      ไชยวรรณะ       อนุบาล 3/12
11. เด็กหญิงณัฐกฤตา     จำเริญ              อนุบาล 3/1
12. เด็กหญิงภัฎภารัดชา เจียชนนท์        อนุบาล 3/2
13. เด็กหญิงแพรรฎา      สมรินทร์           อนุบาล 3/3
14. เด็กหญิงปุณิกา         อุ่นเมืองอินทร์ อนุบาล 3/3
15. เด็กหญิงจิราพร         สระธรรม         อนุบาล 3/5
16. เด็กหญิงสิรัชชา        แซ่ตั้ง              อนุบาล 3/5
17. เด็กหญิงภัครสร        ศรีมูล               อนุบาล 3/5
18. เด็กหญิงพัสน์สร      ศรีศิริโชคชัย    อนุบาล 3/9
19. เด็กหญิงณัฏฐณิชา พึ่งรัศมี              อนุบาล 3/11
20. เด็กหญิงสุรัชฐา      สุรินทร์              อนุบาล 3/11

จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567