"The ultimate aim of education is the development of character"

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 19

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิง นภัสรา คำราพิช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

ที่ได้รับรางวัลยุวทูตท่องเที่ยวตำบลต้นเปา

จากเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 19

จัดโดย เทศบาลเมืองต้นเปา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567