"The ultimate aim of education is the development of character"

งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 พุทธศักราช 2567

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับป.4-6 รายการงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 พุทธศักราช 2567 จ.เชียงราย

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย