"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล Innovation Project Research Award รายการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2023/24

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทีม STRIVE ได้รับรางวัล  Innovation Project Research Award รายการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2023/24 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 1. เด็กชายเก้าคุณ เลิศรัตประภากร
 2. เด็กชายคุณากร ขุนทอง
 3. เด็กชายณัฐพงษ์ ถาวร
 4. เด็กชายธีรภัทร บัวชุม
 5. เด็กชายดะอิชิ ทานากะ
 6. เด็กชายเมธาสิทธิ์ สังข์สุวรรณ
 7. เด็กหญิงกันยกร สกุลโกศล
 8. เด็กหญิงชญาฐิตา ศุภาธนพงศ์
 9. เด็กหญิงภทรธร ใจมะสิทธิ์
 10. เด็กหญิงพอพันธุ์ ไพวิบูลย์
  ครูที่ปรึกษา : อ.จิรวัฒน์ กันธะวงศ์