"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันด้านคำศัพท์และการสะกดคำ Thailand Spelling Bee, TSB2023  

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงพิทยาภรณ์เมธังกูร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

จากการแข่งขันด้านคำศัพท์และการสะกดคำ Thailand Spelling Bee, TSB2023  

จัดโดย TAC (Thailand Academic Contest) 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566
โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่