"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีมนักเรียน PRC รับรางวัลชมเชย ระดับภาคเหนือ จากการนำเสนอโครงงานภาษาไทยเพื่อสังคม

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ทีมนักเรียน PRC  ที่ได้รับ รางวัลชมเชย ระดับภาคเหนือ จากการนำเสนอโครงงานภาษาไทยเพื่อสังคม    เมือวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2567   ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโดย ศูนย์ประสานงานนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทยภาคเหนือ

รายชื่อนักเรียน :   นายศิวกร  เปี้ยปลูก  ม.4/1   นายทัพพสาร  อิ่มใจ  ม.5/8   นางสาวเบญญาภา  สุขทรัพย์  ม.5/11

ครูที่ปรึกษา  : สิบเอกณัฐศักดิ์  ศิรินิยมชัย  ,  นางสาวพลอยไพลิน แสงอำไพ