"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ตรุษจีนมังกรทอง 金龙起舞庆新春” ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ตรุษจีนมังกรทอง 金龙起舞庆新春” ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

 • รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพบนพัดจีนโบราณ เด็กหญิงปรียาภัทร์ กาญจนาพิทักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดร้องเพลงจีนและเต้นรีวิว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  นักร้อง : เด็กหญิงธัญวรัตม์ พุทธรักษา
  นักแสดง : 1. เด็กหญิงสุชานันท์ เดชะ
  2. เด็กหญิงรัญชนา เปรมปรีดีสดุดี
  3. เด็กหญิงชนิกานต์ ขันสุรินทร์
  4.เด็กหญิงกัญญากร กองมงคล
  5. เด็กหญิงศมัชยกรภ์ สุมัชยา
  6.เด็กหญิงพิญพัชนันท์ สกุลเจิดจำรัส