"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ หัวข้อ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และประวัติศาสตร์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และเรื่องเมืองทดลอง “ดุสิตธานี” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

ด.ญ. ญาดา วิญญูหัตถกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ด.ญ.ฟ้าใส ภววัฒนานุสรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

ที่ได้รับรางวัลชมเชย รองชนะเลิศอันดับ 3

จากการการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ หัวข้อ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และประวัติศาสตร์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และเรื่องเมืองทดลอง “ดุสิตธานี” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

จัดโดย มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2567