"The ultimate aim of education is the development of character"

งานประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ “เปิดสวิตช์ พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย”

งานการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย หัวข้อ “เปิดสวิตช์ พลเมืองรุ่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย”
รางวัล:คลิปสั้นยอดเยี่ยม“ด้านความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแนวคิด” ระดับประถมศึกษา

รายชื่อสมาชิก
1. เด็กชายสุรวิช ปัญญาวีร์
2. เด็กชายคุณัชพริษฐ์ คณิตวรรณ
3. เด็กชายปราชญ์ธรรม ใจมา
4. เด็กชายชินดนัย อินทศรี
5. เด็กชายกวินภพ เรือนสุข
6. เด็กชายจิรวัฒน์ วีรเดชพิพัฒน์
7. เด็กชายติณณภพ ศรีนา
8. เด็กหญิงแพรวา ม่วงประสิทธิ์
9. เด็กชายณัฐภัทร ขันแก้วน่าน
10. เด็กชายพิงค์ สุทธะนะ

อาจารย์ที่ปรึกษา
1. อ.สาธิตา วรรณรัตน์
2. อ.นิธินันท์ ธนปรีชานนท์

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร