"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายชยพัทธ์ ขันธวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบโดย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567