"The ultimate aim of education is the development of character"

นายธัญญธร เหลืองกัลยาณคุณ  รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายธัญญธร เหลืองกัลยาณคุณ  ม.4/9   ที่ได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ดังนี้

  • รางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (Asian Science & Mathematics Olympiad for Primary and Secondary School 2023 ,ASMOPSS) (ระดับประเทศ) วันที่ 19 สิงหาคม 2023 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
  • รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน Thailand English Skills Evaluation Test 2023 (TESET) (ระดับประเทศ) วันที่ 20 สิงหาคม 2023 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดโดย Language Institution Thammasat University กับ Thailand Academic Contest Co.,Ltd.
  • รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)(ระดับจังหวัด) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2023 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดโดย สำนักงานโครงการ สอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (Debate) ระหว่างโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ในหัวข้อ Human Intelligence v.s. Artificial Intelligence ในงานวันภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages Day) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2023 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย