"The ultimate aim of education is the development of character"

นายชีวานนท์  สารสุวรรณ  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ งาน Academic War สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 5 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายชีวานนท์  สารสุวรรณ  ม.5/11  ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิชาภาษาอังกฤษ ในงาน Academic War   สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 5  ระดับภาคเหนือ  วันที่ 24 มิถุนายน  2566   จัดโดย บริษัท เลิร์นแล็บ จำกัด   (มหาชน)