"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีมนักเรียน PRC  รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ “The 1st Saudi Global Inventions and Innovations Expo” (SGiE 2023)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมนักเรียน PRC  ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม จากเวทีนานาชาติ “The 1st Saudi Global Inventions and Innovations Expo” (SGiE 2023)  ระหว่างวันที่  21 – 23  ธันวาคม  2566  ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย (ในรูปแบบออนไลน์) จัดโดย World            Invention Intellectual Property Associations (WIIPA)

1) “รางวัลเหรียญทอง” และ รางวัล “Grand Special Award”

ชื่อผลงาน  “โปรแกรมตรวจจับท่าทางและความเคลื่อนไหวเพื่อการคัดกรองโรคสมาธิสั้น”

โดย  นายจิรวัฒน์  ตันอุด    ม.5/3    นางสาวณชนก   น้อยมั่น   ม.5/3    นายกัณฑ์อเนก   ทีฆะสุข   ม.5/3

ครูที่ปรึกษา      ดร.ขัติยา         ปิยะรังษี          อ.เฉลิมเกียรติ    เพ็ชรภู่

2)  “รางวัลเหรียญทอง”

ชื่อผลงาน  “สารสกัดฟิลแลนธิน เพื่อช่วยป้องกันการอักเสบของเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในรูปแบบกัมมี่”

โดย     นางสาวณัฐชยา  จันทร์แดง   ม.5/3          นางสาวภูฟ้า  ชีวศรีรุ่งเรือง   ม.5/3

นางสาววิรัลพัชร  วิสมิตะนันทน์    ม.5/3

ครูที่ปรึกษา   ดร.ขัติยา      ปิยะรังษี          อ.กีรติกานต์      ไชยโคตร

3)  “รางวัลเหรียญทอง”

ชื่อผลงาน “การลดระดับสารกลุ่มแอมโมเนียในตู้ปลาด้วยสารสกัดแทนนินจากใบหูกวางในรูป

แบบเม็ดฟองฟู่” (ฟิซซี ฟิช)

โดย   นายนรภัทร    หาญเมืองใจ   ม.5/3   นางสาวชญภัค    สาทำ    ม.5/3

นางสาวธารตะวัน      บุญสมบัติ         ม.5/3

   ครูที่ปรึกษา   ดร.ขัติยา      ปิยะรังษี          อ.กีรติกานต์      ไชยโคตร

4)  “รางวัลเหรียญเงิน”

ชื่อผลงาน “แอปพลิเคชันแจ้งเตือนปริมาณโซเดียมที่รับประทานจากการบริโภคอาหารสำเร็จรูป”

โดย   นางสาวภัทราวรรณ   พรหมเรืองฤทธิ์   ม.5/3       นายสุกมนิน            พรมเทพ                    ม.5/3

นายณฐกร             กัณทวี            ม.5/3

ครูที่ปรึกษา   ดร.ขัติยา      ปิยะรังษี          อ.กีรติกานต์      ไชยโคตร

5)  “รางวัลเหรียญเงิน”          ชื่อผลงาน “Spicy Lessen”

โดย    นางสาวอัณณ์ชญาณ์   ธีรัชวงศ์      ม.5/3            นางสาวทอไหม        ชิตมินทร์         ม.5/3

นางสาวภูษณิศา       มหาวันวงศ์       ม.5/3

 ครูที่ปรึกษา     ดร.ขัติยา      ปิยะรังษี          อ.กีรติกานต์      ไชยโคตร