"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีมนักเรียน PRC รับรางวัล Finalist Alliance Awards 2nd Runner Up รายการ FIRST® Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 5

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมนักเรียน PRC  ที่ได้รับรางวัลจากรายการ FIRST® Tech Challenge  Thailand ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่ 13 -15 ธันวาคม 2566   ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่   จัดโดย FTC ร่วมกับ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  (ระดับประเทศ)

 – รางวัล Finalist Alliance Awards 2nd Runner Up พร้อมกับโล่รางวัล และเงิน

  1. นายชัชพล มาลยพันธุ์ ม.5                          2. นางสาววรัทยา โชคดี ม.5
  2. นางสาวณัฐณิชา อินต๊ะราชา ม.4               4. นายตฤณ ธิยะสืบ ม.4
  3. นายศิวกรณ์ แสงถวิล ม.4                          6. นายธนบดี สีห์โสภณ ม.4
  4. นายศิวกร สุวรรณหงษ์ ม.4                        8. นายชวิน ขันธรรม ม.4
  5. นายจิรัฎฐ์ ธิมา ม.4                                   10. นายชยพล ศักรินทร์กุล ม.4