"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีมนักเรียน PRC  รับรางวัล Winning Alliance Award และรางวัล Inspire Awards รายการ FIRST® Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 5  

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมนักเรียน PRC  ที่ได้รับรางวัลจากรายการ FIRST® Tech Challenge Thailand ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่ 13 -15 ธันวาคม 2566   ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่   จัดโดย FTC ร่วมกับ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  (ระดับประเทศ)

  • รางวัล Winning Alliance Award และรางวัล Inspire Awards  พร้อมทั้งได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท   อีกทั้งยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
  1. นายปัณณธร ราศรีกุล ม.5                     2. นายพชร พ่วงทรัพย์ ม.5
  2. นายศรสวรรค์ ถาอ้าย ม.5                     4. นางสาวพิมพ์ชนก แดงสุวรรณ ม.5
  3. นายรอยล วรรณประเสริฐ ม.5               6. นางสาวชนันท์ภัสส์ ตาเจริญเมือง ม.5
  4. นางสาวชนิดาภา ไพรินทราภา ม.5      8. นายเลนนี โธมัส ม.5
  5. นายอติคุณ ชัยวรรณะ ม.5                    10. นายโชติวัฒนา ทองสะอาด ม.5