"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายรพี สมสมัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมประกวดวาดภาพ “โครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั้งที่ 14”

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายรพี สมสมัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/11 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ระดับ นานาชาติ “โครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั้งที่ 14” การแข่งขันออนไลน์ จัดโดย Kao Corporation ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย Kao Corporation ประเทศญี่ปุ่น