"The ultimate aim of education is the development of character"

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนว CEFR (Common European framework of reference for languages)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายกฤษณะพงศ์ พูนลาภยศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10

ที่ได้รับเกียรติบัตรคะแนน 96.88 คะแนน อยู่ในระดับ A2
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนว CEFR (Common European framework of reference for languages)
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567
(สอบด้วยระบบ Digital Testing)