"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการเยาวชนต้นแบบวัฒนธรรมนครพิงค์ และโครงการวัฒนนครพิงค์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงณฎา เนินพันธกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้รับรางวัล “เยาวชนต้นแบบวัฒนธรรมนครพิงค์ ประจำปี 2566”

จากโครงการเยาวชนต้นแบบวัฒนธรรมนครพิงค์ และโครงการวัฒนนครพิงค์ ประจำปี 2566

จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ วัดป่าตาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์การเรียนรู้บ้านสืบสานวัฒนธรรมล้านนา   เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567