"The ultimate aim of education is the development of character"

เยาวชนและบุคคลจิตอาสา ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงณฎา เนินพันธกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้รับรางวัลประกาศเชิดชูเกียรติ ในฐานะ “เยาวชนและบุคคลจิตอาสา ประจำปี 2566”

จากงานเยาวชนและบุคคลจิตอาสา ประจำปี 2566

จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับ โครงการเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีล้านนา” และ “คนดีศรีแผ่นดินสยาม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566