"The ultimate aim of education is the development of character"

คัดเลือกให้เป็นเด็กดีศรีนครเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จากนายอัศนี บูรณุปกรณ์

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงฟ้าใส ภววัฒนานุสรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

ที่ได้รับประกาศนียบัตร

จากการคัดเลือกให้เป็นเด็กดีศรีนครเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จากนายอัศนี บูรณุปกรณ์

จัดโดย เทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567