"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการผืนป่าพระบารมี ตามรอยพระราชา พระบิดาแห่งพลังงานไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติไทย ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายเตชิต แก้วจิรชยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น

จากโครงการผืนป่าพระบารมี ตามรอยพระราชา พระบิดาแห่งพลังงานไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติไทย ประจำปี 2566

จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566