"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพชรนนท์ ศรีศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับเกียรติบัตรคะแนน 81.25 คะแนน อยู่ในระดับ A2 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนว CEFR

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายพชรนนท์ ศรีศิริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับเกียรติบัตรคะแนน 81.25 คะแนน อยู่ในระดับ A2 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนว CEFR (Common European framework of reference for languages)จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. สอบเมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2567 (สอบด้วยระบบ Digital Testing)