"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงอชิรญา ไชยวรรณชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอชิรญา ไชยวรรณชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566