"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปริณธร ราสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐานและได้รับรางวัลประกาศนัยบัตรเหรียญเงิน-วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายปริณธร ราสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐานและได้รับรางวัลประกาศนัยบัตรเหรียญเงิน-วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566