"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา จันทร์แก่น ได้รับรางวัลชมเชย วิชาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์พิชชา จันทร์แก่น ที่ได้รับรางวัลชมเชย วิชาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566  จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566