"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฐฌา ยิ่งสมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐฌา ยิ่งสมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2023) จัดโดย TAC (Thailand Academic Contest) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566