"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงปวริศา วิชัยขัทคะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรระดับดี ประเภท เครื่องขิมสาย รายการทดสอบทักษะสามารถ ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปวริศา วิชัยขัทคะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรระดับดี ประเภทเครื่องขิมสาย ในรายการทดสอบทักษะสามารถ ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี  จัดโดย โรงเรียนราชวินิตรบางแก้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566