"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเกียรติคุณนักเรียนผู้มีผลงานดีเด่นเนื่องในวันงานนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิง ภณิตา ผลอุดม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลรางวัลเกียรติคุณนักเรียนผู้มีผลงานดีเด่น

เนื่องในวันงานนักเรียนและเยาวชนแห่งชาติ 2566 ระดับจังหวัด

จัดโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 กันยายน 2023

ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย