"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) วิชาภาษาอังกฤษ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6