"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชัยวรรณารัตน์ อายุ 8 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษราธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี งานมณีนพรัตน์ราชธานีศรีสยามเทิดพระเกียรติ เข้ารับเข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติเป็นบุตงคคลที่ได้รับยกย่องด้านการอนุรักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาตืไทยในฐานะผู้อุปถัมป์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม จัดโดย สมาคมอนุรักษ์มรดกทางวัฒธรรมแห่งประเทศไทย

เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชัยวรรณารัตน์
อายุ 8 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย
เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษราธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
งานมณีนพรัตน์ราชธานีศรีสยามเทิดพระเกียรติ
เข้ารับเข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติเป็นบุตงคคลที่ได้รับยกย่องด้านการอนุรักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาตืไทยในฐานะผู้อุปถัมป์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
จัดโดย สมาคมอนุรักษ์มรดกทางวัฒธรรมแห่งประเทศไทย
วันที่ 23 กรกฏาคม 2566