"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น จากการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช)

เด็กชายปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

จากการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี 2566   เมื่อวันที่ 11 พย. 2566