"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ASMO THAI 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงธณัทอร คงชาตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลเหรียญเงินในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
และรางวัลชมเชยในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ASMO THAI 2023 เป็นการแข่งขันระดับประเทศ
จัดโดย
ASMO THAILAND

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566