"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) วิชา คณิตศาสตร์

ขอชื่นชมและแสดงความยินดี

นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) วิชา คณิตศาสตร์