"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายพวิท บัวปาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัล  1. ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น 2. ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด

เด็กชายพวิท บัวปาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ได้รับรางวัล

1. ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น
2. ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น

จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566