"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพิชญาภัค เหลืองสุวรรณ์   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง   วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เหรียญทองแดง  วิชาวิทยาศาตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ( สวช)

เด็กหญิงพิชญาภัค เหลืองสุวรรณ์   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8
ได้รับรางวัล

เหรียญทองแดง   วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
เหรียญทองแดง  วิชาวิทยาศาตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ( สวช)
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช)

ระดับ รอบตัวแทนจังหวัด