"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายวุธิภัทร ตันติโชติวัฒน์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/13 ได้รับรางวัล 1.ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้คะแนนอันดับ 2 ของจังหวัด อันดับ 3 ของภูมิภาค 2.ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น รายการที่ไปแข่ง “การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช)” เมื่อวันที่ ” 11 พฤศจิกายน 2566 “

เด็กชายวุธิภัทร ตันติโชติวัฒน์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/13
ได้รับรางวัล
1.ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ได้คะแนนอันดับ 2 ของจังหวัด อันดับ 3 ของภูมิภาค
2.ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
รายการที่ไปแข่ง “การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช)”
เมื่อวันที่ ” 11 พฤศจิกายน 2566 “
จัดโดย  “สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช)”
ระดับ”การแข่งขันระดับภาค”